TÜRK KADINLAR KONSEYİ DERNEĞİ YÖNETMELİK

TKKD Genel Merkezi 5253 Sayılı Dernekler Kanunu’na, Derneğin Tüzüğüne ve yasalara aykırı olmayacak şekilde yönetmelik düzenler. İşbu Yönetmelik Derneğimiz Genel Merkezi’nin 11/12/2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile hazırlanmıştır.

1- TKKD Genel Merkezi Türkiye’nin Başşehri Ankara da meskundur.
WEB Sayfası tkkd.org
İnstagram hesabı vardır.
2- TKKD Genel Merkezi Uluslararası ve Ulusal düzeyde tartışmalı konularda Konseylere veya diğer ülkelerdeki konseylere zarar verecek veya incitecek konular da hassasiyet gösterir.
TKKD Genel Merkez ve Genel Başkan Avrupa ve Dünya Başkanı aracılığı ile eylem ve söylemde bulunurlar.
3- TKKD Türkiye’nin Bölgelerine göre, Bölge Başkanlıkları oluşturur. Bölge Başkanları, Bölgeler Başkanı’na bağlanır.
Bölgeler Başkanını ve Bölge Başkanlarını ve Genel Merkez Yönetim kurulu belirler. Bölgeler Başkanı Genel Merkez ile koordineli çalışır. Şubelerde itilaf olduğu takdirde, konu ile Bölge Başkanı ve Bölgeler Başkanı ilgilenir. Konu çözüme ulaşmazsa Genel Merkez Disiplin Kurulu’na taşınır.
4-  Yeni Kurulacak Şube için başvuruda bulunan aday Şube Kurulum aşamasında Genel Merkeze üye olur. Konsey hakkında bilgi ve deneyim edinip, Genel Merkezin KAPOGEM EĞİTİMİ’ nden geçerek şube kurmaya ve Kurucu Başkan olmaya hak kazanır.
5- Bölgeler Başkanı ve Bölge Başkanları’nın Görevleri; Bölge Başkanları, kendi bölgelerindeki Şubelerin İdari İş ve İşlemlerini takip etmekle sorumludur. Şubelerin, Dernek faaliyetleri ile ilgili hiç bir yetki ve sorumluluğu yoktur. Faaliyetlerine ilişkin; Yasalar, Tüzük ve Yönetmelikler çerçevesinde dernek faaliyetleri iş ve işlemleri ile ilgili olarak doğrudan Genel Merkez’e bağlı olarak çalışırlar.
Buna göre görevleri;
Bölgesindeki Şubelerin Genel Kurullarını takip etmek ve katılmak,
Bölgelerindeki Şubelerin Genel Kurullarının zamanında yapılmasını ve Genel Merkez Yıllık Beyannamelerinin en geç Şubat ayı sonuna kadar iletilmesini takip etmek,
Genel Merkezin, gerektiğinde şubelerin idari işleri ile ilgili kendisine verdiği görevleri yapmak,
Bölge Başkanları’nın en az 2 dönem başkanlık yapmış ve deneyim kazanmış olması tercih edilir.
6- Bölgeler Başkanı da yukarıdaki görevlerin yanı sıra, Bölgelerin ve Bölge Başkanlarının idari işlerini takip etmekle sorumludurlar.
7- Yeni kurulacak Şube için başvuruda bulunan aday Şube kurulum aşamasında Genel Merkeze üye olur. Konsey hakkında bilgi ve deneyim edinip, Genel Merkezin KAPOGEM EĞİTİMİ’ nden geçerek Şube kurmaya Kurucu Başkan olmaya hak kazanır.
8- Şubeler , her yıl Genel Merkeze yıllık beyannamelerini en geç şubat ayı sonuna kadar vermek zorundadırlar.
9- Şubeler Beyannameleri ile birlikte şube üyelik aidatı ile Avrupa ve Dünya konseylerine ödenecek aidatlar için katkı paylarını da her yıl Genel Merkeze ödemek zorundadırlar. 2 yıl üst üste katkı payını ödemeyen Şube, Genel Merkez tarafından kapatılır.
10- Genel Merkez ve Şubelerine üye olmada 2 üyenin tavsiyesi ile tüzükte belirtilen şartlara uygunluk aranır. Üye olmak isteyen adaylardan Üyelik Formu doldurması istenir.    . Bu belgelerle üye profili çıkarılır.
Yeni Üyelerden tavsiye eden üyeler sorumludur. İtirazı olan üye gerekçe belirtmelidir. Yeni üyelere KAPOGEM eğitimi verilir.
11- TKKD Rozeti tek tiptir. Genel Merkez ve Şubeler tek tip rozet takarlar. Her şube farklı rozet yapamaz.
12- TKKD Genel Merkezi, TKKD ‘ne çok emeği geçmiş üyeye ONURSAL üye KIDEMLİ üye gibi payeler verip Üstün Hizmet Belgesi ile onurlandırır . Genel Merkez bu üyelerden oluşan DİVAN MECLİSİ kurar. Bu meclis bir danışma meclisidir. Hiçbir yetki ve sorumluluğu yoktur.
13- Derneğin işleyişi; Üyelerin katılması gereken Ulusal ve Uluslararası toplantılara katılımla ilgili olarak , kurum ve kuruluşlarla, sivil toplum örgütleri ile Ulusal ve Uluslararası tüm yazılı ve sözlü bağlantılar TKKD Genel Merkez Yönetim Kurulu veya yetkilendirdikleri üst yönetim tarafından yapılır. Şubelerden ve Bölge Başkanlıklarından Uluslararası toplantılara katılım çok iyi yabancı dil bilen bir başkan veya üye ile sınırlandırılmıştır. Katılılımcı sayısına Genel Merkez karar verir. Genel Başkan Dernek içinde Yönetim Kademelerinin oluşturduğu ast/ üst ilişkilerini göz ardı ederek, Ulusal ve Uluslararası kurum ve kuruluşlarla, sivil toplum örgütleri ile üst yönetimin bilgisi dışında yazılı ve sözlü görüşmeler yapan üyeler önce Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile uyarılır. Aynı davranışın ikinci tekrarında, uyarılmaksızın yönetim kurulu kararıyla ihraç edilir.
14- Siyasi Partilerden ve Genel Merkez’in onaylamayacağı kurum ve kuruluşlardan maddi yardım alınamaz.
15- Öğretim üyeliği hariç kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar ve devlet memurları aktif çalışma hayatı devam ettiği dönemde Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı ‘nda görev alamaz, almış ise devam edemezler.
16- Bir siyasi partiye üye olup aktif görev üstlenmiş olanlar ile herhangi başka bir türde faaliyette bulunanlar iş bu derneğin yönetim kademelerinde bir görev alamazlar (yönetim ,denetim ve disiplin kurullarında ) Dernek faaliyetleri siyasi faaliyetlerle bağdaşmamaktadır.
17- Genel Başkan gibi, Şube Başkanları’nın, Bölge Başkanlarının ve Bölgeler Başkanlarının da, İngilizce ve Fransızca dillerinden birini çok iyi derecede bilmesi, Yabancı Dil bilgisini, bu konuda aldığı eğitim ile belgelemesi ve temsil yeteneğine sahip olması aranır. Bir dönem başkanlık yapanlar 2.dönem Genel Merkez’in tavsiyesi ile aday olabilirler.
19- Şubeler ve Bölge Başkanlıkları, Yönetim Kurulu Kararıyla hazırlanan ve üyelerin imzaladığı bildiri, beyanname vb. yayınları Genel Merkezin Bilgi ve Onayı olmadan yayınlayamaz ve dağıtamaz.
20-Şubeler ve Bölge Başkanlıkları, Genel Merkez tarafından onaylanmadan herhangi bir organizasyonun ve platformun üyesi olamaz. Dernek adına herhangi bir işbirliği ve eylem yapamaz.
21-Üyeler, İkametgahlarının bulunduğu yerleşim yerindeki dernek şubesine üye olabilirler. İkametgahını değiştiren üye, ilgili tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre yeni yerleşim yerindeki Dernek Şubesi veya Şubelerinden birisine üye olabilir.
22-Her üye kendi ikametgahının bulunduğu şehirde Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Dernek Organlarında görev alabilir,
23- Üyeliğin Sona Ermesi; 1) Çıkma
2) Çıkarılma ile olur. Çıkarılma nedenleri;
a) Dernek Üyeliğine aykırı davranışta bulunmak, yasalara, işbu Yönetmelik ve Tüzüğe aykırı davranışlarda bulunmak,
b) Yazılı uyarılara rağmen 2 dönem üyelik aidatı ödememek,
c) Dernek Organlarınca ve Genel Merkezce verilen Kararlara uymamak, Dernek içi hiyerarşiyi ihlal etmek,
d) Bir çalışma dönemi içinde beş (5) toplantıya gerekçe göstermeden katılmamak,
e) Genel Merkez Başkan ve Üyeleri ve diğer Dernek Üyeleri ve Organları hakkında olumsuz davranış ve fiillerde bulunmak, dernek içinde işleyişi engelleyecek huzursuzluk yaratmak,
24- Disiplin Kurulu; Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından seçilen 3 kıdemli ve deneyimli üyeden oluşan bir disiplin kurulu oluşturulur. Dernek üyeleri arasında veya bir üye ile Yönetim Kurulu arasında çıkan her türlü anlaşmazlık, gerek görüldüğünde başkan tarafından Disiplin Kurulu’na iletilir. Disiplin Kurulu karar ve yürütme organı olmayıp, görüşünü Yönetim Kurulu’na bildirmekle yükümlüdür. Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından başvurulduğunda, üyelikten çıkarma kararı ile ilgili görüşünü Genel Merkez Yönetim Kurulu’na bildirir. Genel Merkez, Genel Merkez ve Şubelerin Üye ve Başkanları ile ilgili doğrudan Disiplin Kuruluna başvuru yapabilir. Şubelerin, Disiplin Kurulu’na başvurularını Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı’na yazılı olarak ve gerekçeleri ile bildirmelerini takiben, Genel Merkez Başkanı tarafından bu talep Disiplin Kurulu’nun incelemesine sunulur.
25-Genel Merkez her yıl en az 2 bülten çıkarır. Yayın hakkı Genel Merkeze aittir. İlave veya çıkartma yapılamaz. Genel Merkezin ve her şubenin arşivinde bulundurması tavsiye olunur. Bülten izinsiz kopyalamaz ve 3.şahıslarca ilaveler yapılamaz. Her şubenin arşivinde bülteleri bulundurması tavsiye olunur.
26 – Genel Merkez her yıl bir veya 2 defa Bölge ve Şube Başkanları ile ZİRVE toplantısı yapar . Şartlara göre bu toplantı yüz yüze veya çevirim içi olabilir.
27- Genel Merkez komisyonlar kurar bu komisyonlar TKKD GM ve TKKD Şube üyelerinden oluşur. Komisyonlar tarafından üretilen projeler GM Yönetimine sunulur ve hayata geçirilir.GM ve Şubeler ikiz projeler yapabilir.

TKKD.Gn.Merkezi